Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum
 

De Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum heeft ten doel;

"Het behouden en voor de toekomst zeker stellen van de begraafplaats Oterdum, alsmede van het monument en de grafmonumenten geplaatst op de begraafplaats Oterdum"

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verzorgen van het onderhoud van historisch waardevolle graven op het  begraafplaatsmonument Oterdum;
- het inventariseren en conserveren van de bestaande grafmonumenten;
- het verval en het oneigenlijk gebruik van de graven en de begraafplaats tegen te gaan;
- het in stand houden van de informatievoorziening ter plaatse van de begraafplaats;
- het promoten van het cultuurhistorisch karakter van de begraafplaats;
- het verwerven van fondsen ter uitvoering van het onderhoud;
- het beschikbaar stellen van de begraafplaats als uitstrooiveld;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De financiën van de stichting zullen worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten

Het bestuur bestaat uit:

J. Japenga

voorzitter

H. D. Zwarberg

secretaris

A. R. Erends

penningmeester

A. Klok

lid

I. Japenga

lid

E. Klok

De stichting wordt in zijn geheel  gerund door vrijwilligers en is dus afhankelijk van giften, donaties, legaten en subsidies.
Wilt u de stichting ondersteunen wordt dan donateur voor € 10,-- per jaar of stort een bijdrage op het onderstaande rekeningnummer.
Bankrekeningnummer NL86 RABO 0137 4523 57 t.n.v. SBMDO
De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01129312