De Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum heeft ten doel;

"Het behouden en voor de toekomst zeker stellen van de begraafplaats Oterdum, alsmede van het monument en de grafmonumenten geplaatst op de begraafplaats Oterdum"

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verzorgen van het onderhoud van historisch waardevolle graven op het begraafplaatsmonument Oterdum;
- het inventariseren en conserveren van de bestaande grafmonumenten;
- het verval en het oneigenlijk gebruik van de graven en de begraafplaats tegen te gaan;
- het in stand houden van de informatievoorziening ter plaatse van de begraafplaats;
- het promoten van het cultuurhistorisch karakter van de begraafplaats;
- het verwerven van fondsen ter uitvoering van het onderhoud;
- het beschikbaar stellen van de begraafplaats als uitstrooiveld;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten


Het oprichtingsbestuur bestaat uit:
D. Japenga voorzitter
H. Zwarberg   secretaris
A. Erends penningmeester
A. Klok  lid
I. Japenga  lid

De stichting wordt in zijn geheel  gerund door vrijwlligers en is dus afhankelijk van giften, donaties, legaten en subsidies.
Wilt u de stichting ondersteunen wordt dan donateur voor € 10,-- per jaar of stort een bijdrage op het onderstaande rekeningnummer.
 
Bankrekeningnummer NL86 RABO 0137 4523 57 t.n.v. SBMDO

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01129312


Voor contact met de stichting of een van de bestuursleden