Oterdum 

    
Hoofdweg n.z.  
E 95 en E 96

Afgebroken in 1969
Vroeger een driegezinswoning

Bewoners:
E 95

mej. A. Wijntjes
A. Bos en L. Bos-van der Molen
L. Sanders en A. Sanders-Bos

Bewoners: E 96


A. Bos en L. Bos-van der Molen
S. van der Broek en H. van der Breok-bos
K. Oosterhuis en B. Oosterhuis-Bos
inwonend, A. Oosterhuis en F. Oosterhuis-Mulder

U. Sanders en M. Sanders-Hacour

In optrekje achter dubbele woning,
H.G. Rozeveld en H. rozeveld-Schoonbeek
D. Stubbe en S. Stubbe-Uildriks
E95 - E96
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)