Oterdum 

Ol Loan  E 31

Afgebroken in 1970

Bewoners: 
H. Bosker en H. Bosker-Heede
E. Wildeboer-Bosker
O. Bosker en H. Bosker-Smit